#ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਮੈਂ
ਉੱਥੇ ਸੌਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ…
.
ਜਿਥੋਂ #ਚੰਨ #ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ__
.
ਤੇ
.
ਹੁਣ ਉੱਥੇ…..
ਜਿੱਥੇ #Phone Charging ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ … xD :P

Leave a Comment