ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ #ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ_
_ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ......

_ਮਰ ਕੇ ਵੀ #ਤਾਰਾ ਬਣ ਤੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ_
_ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ__

Leave a Comment