ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,,
ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ...

Leave a Comment