ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ
ਜੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦੇ ਚੋਰ ਨੇ_
ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਕਿਵੇ ਬਚੀਏ
ਜੋ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਲੋ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੇ_

Leave a Comment