ਮੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀ ਡੁਲਨਾ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀ ਮਿਲਣਾ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਣਾ
ਮੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ
ਬੱਸ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਭੁੱਲਣਾ .........

Leave a Comment