ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦਾਂ ਹੈ,
ਜਦੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਬਖਤ ਅੱਖਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ
ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... :(

Leave a Comment