ਹਮਾਰੀ ਹਸਤੀ ਕੋ
ਤੁਮ ਕਿਆ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ
ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ
ਹਮੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ✌

Leave a Comment