ਕਹਿੰਦੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ,
ਤੇਰਾ ਤਾਂ #ਦਿਮਾਗ ਪਿਆ ਏ ਹਿੱਲਿਆ,,,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ #ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਏ,
ਮੈਂ ਤਾਂ #ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਸੀ ਮਿਲਿਆ....

Leave a Comment