ਕਹਿੰਦੀ ਹਮਾਰੇ ਚੰਡ੍ਹੀਗੜ ਕਾ ਰੋਜ ਗਾਰਡਨ
ਤੁਮਾਰੇ ਮੋਟਰ ਕੇ ਬਾਗ ਸੇ ਬੜੀਆ ਹੈ___
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ ਗਾਰਡਨ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨੀ,
ਮੋਟਰ ਆਲਾ ਬਾਗ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜਮੀਨ ਚ' ਆ__

Leave a Comment