ਉਂਝ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ
ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਐ ਗੂੜੀ ਨੀ....,
ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਈ ਕਰਵਾ ਦੇ ਵਿਹਲੀਏ
ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖੇਤ ਕਰਾਂ ਤੂੜੀ ਨੀ.... :-D ;-)

Leave a Comment