ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆਇਆ ਐ ,
ਪਰ #ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨੂੰ
ਹਜੇ ਸਕੂਨ ਨਾ ਆਇਆ ਐ ,
ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ
”ਮੈਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਐ ‘
ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਐ !!!

Leave a Comment