ਅਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ #ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਇਆ
ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ- ਚੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰ ਕਦੇ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ
ਤੁਹਾਡੇ# ਦਿਲ ਚ ਬਣੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਇਆ
ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਰੋਜ ਰੱਬ ਤੌ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਇਆ
ਕੀਤਾ ਸੀ #ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਤੰਗ ਓਸ ਨੂੰ
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ।

Leave a Comment