ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ #ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਸੋਚ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ,
ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾਹੈ...

Leave a Comment