ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ,,,
ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ...

Leave a Comment