ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੰਸਿਲ ਬਣ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਦੀ #ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ !

ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ,
ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ #ਰਬੜ ਬਣ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੋ ਹੋ !!!

Leave a Comment