ਮੁੰਡਾ:- ਡੈਡੀ, ਉਹ ਸਾਮਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ
ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ
ਡੈਡੀ :- ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ 🤔
ਮੁੰਡਾ :- ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ
ਸਮਾਇਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ
ਅੱਗਿਓ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲਿਆ
😂😂

Leave a Comment