ਜਦੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ #Friend ਬਣਦੀ ਆ..
ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ Feeling
ਭਾਵੇ ਨਾਂ ਆਵੇ
.
ਪਰ ਜਦੋ ….?
#Block ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ
.
.
.
ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ Feeling
ਜਰੂਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਦੀ ਆ !!!

Leave a Comment