ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ #Desi ਆਂ,
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ #Pyar ਏ,
ਕੁੜੀ #Suit ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣੀ,
ਜਿਹੜੀ ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਹੇ ,
ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ Aa,,,,!!!!

Leave a Comment