ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ PARK ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ.....
ਕੁੜੀ :- ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਹੋ ਕਿ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ
.
.
.
.
ਮੁੰਡਾ :-  ਭੱਜ ਤੇਰਾ ਬੁੜ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ___

Leave a Comment