ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਹਾਂ ਨੀ ਕਰਨੀ
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਨੲੀ ...
.
ਚਾਨ - ਚੱਕ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੲੀਦਾ,
ਐਵੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੀਆ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਈ ...

Leave a Comment