ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ 👮 ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਲਿਅਾ ਤੂੰ,
ਲਾ ਕੇ ਝੱਟ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਫੇਰ ਲਸੰਸ 💳 ਬਣਾ ਲਿਅਾ ਤੂੰ...
ਰੱਖੀ ਪੱਕੀ 🔫 ਫਿਰਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾਂ ਕੋੲੀ ਵੇ
ਕਿਉਂ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾਂ ਕੱਲ ਜਮਾਨਤ ਹੋਈ ਵੇ...

Leave a Comment