ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ,
ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੌੜੀ ਜਾਨੀ ਏ...
ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ .
ਜੋ #ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਜਾਨੀ ਏ...

Leave a Comment