ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ,,,
ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ,,,
ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਪਏ ਤੋਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ
◄ ਅਕਸਰ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜਣ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ►

Leave a Comment