ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਨਣੇ ਪਏ ਹੋਣ
ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਹੰਜੂ ਵਹਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ
ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ
ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਤੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹੋਣ.
ਨੀ ਮੈਂ ਅਨਜਾਣ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਜੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ
ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣ ... :(

Leave a Comment