ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਲੲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋੲੀ ਕਰਦਾ,
ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲੲੀ ਕੋੲੀ ਕੋੲੀ ਕਰਦਾ,
ੳਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜਿਉਣਾ
ਜਿਹੜਾ  ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ #ਪਿਅਾਰ ਲੲੀ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਅਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੀ ਕਰਦਾ...

Leave a Comment