ਮੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗਰਾ
ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਰੱਬ ਵਾਂਗਰਾ
ਉਸਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਵਾਂਗਰਾ

Leave a Comment