ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ,
ਪਰ ਮੈ #ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ,
ਮੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹਾਂ,
ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ,
ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਕਹਿਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ,
ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਨਹੀ,
ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ,
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀ,
ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ,
ਅਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀ...

Leave a Comment