ਓਹ ਹੋਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ........
ਰੰਗ ਮੁਠੀਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਠੇਕੇ ਵੱਲ .......
ਮੈਨੂ ਓਹਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਰਹੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗਦੀ .......
ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਪੀ ਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗਦੀ ........ :(

Leave a Comment