ਅਰਜ ਕੀਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੇਚੀ
.
ਵਾਹ ! ਵਾਹ !
.
ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੇਚੀ
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚੀ :D :P

Leave a Comment