ਤੁਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ch ਲਏ ਪਲਾਟ..
ਤੇ #Jatt ਦੀ G.T Road ਤੇ ਪੈਲੀ ਆ__

ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦੀ #Nano ਨਾਲ
ਮੈਂ ਨਵੀਂ #Pajero ਲੈ ਲਈ ਆ__ ;)

Leave a Comment