ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ
ਤੂੰ ਸੋਚ ਨੀ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ MISS ਕਰਦਾ ਹਾਂ

Leave a Comment