ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਮੈ ਹਾਰ ਗਿਆ...
ਖੋਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀ
ਵਖਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਵਾਰ ਗਿਆ
ਰੱਬ ਨੂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ
ਉਹੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ
ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਤੜਫਾ ਹਰ ਵਾਰ ਗਿਆ...

Leave a Comment