ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ
ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਲੋੜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ
ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦਿਲ ਲਗਦਾ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੋਰ #ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਕੀ ?
ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨੀ ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਆਖਾਂ ਨੀ... ?

Leave a Comment