ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮੂਤਗੇ,
ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਭਾਰਾ,
.
.
.
.
ਪਾਥੀਆ 'ਚ' ਮੈ ਡਿੱਗ ਪਈ ,
ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਭੈਣ ਦਿਆ YaaRa  :P lolzz.

Leave a Comment