ੴ ਖੜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਸੁੱਖ ਜੋੜ ਹੱਥ ਦੋਵੇ ੴ
ਮੰਜਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿਚ ਟੋਏ
ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ
ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ

Leave a Comment