ਮਾਸੂਮ ਜਹੇ ਬੱਚੇ ਆਂ, ਥੋੜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਆਂ
#ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਅੱਖ ਵੀ ਨੀ ਚੱਕਾਂਗੇ
ਮੂੰਹ ਫਾਲਤੂ ਚ' ਖੋਲੋ, ਸਿੱਧਾ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ  :D :P

Leave a Comment