ਮੌਤ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰੋ
ਤੇ ਮੌਤੌ ਬੁਰੀ #ਜੁਦਾਈ

ਸਭ ਤੌ ਬੁਰੀ #ਉਡੀਕ ਸੱਜਣ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੀ ਖੂਨ ਸੁਕਾਈ... :(

Leave a Comment