ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਕ ਮਹਿਲਾ 👩 ਡਰਦੀ ਸੀ...
ਤਲਾਕ! ਤਲਾਕ! ਤਲਾਕ! ਤੋਂ
🙄🤔

ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ
ਪੁਰਸ਼ 🧓 ਡਰਦੇ ਨੇ...
ਬਲੋਕ! ਬਲੋਕ! ਬਲੋਕ! ਤੋਂ
😂😂😂

Leave a Comment