ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ :-
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ,
ਨੀਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਦਿੱਸਦੀ 😍

.
ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੀ :- ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨੀ ਹੋਣਾ,
ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈ ਜਾਨੇ ਓ 😂😂😂

Leave a Comment