ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਨਾ ਚਾਹੁਣਾ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਾ
ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਖੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਡਰਾਂ
ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ
ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਮੈ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਮਰਾਂ .. <3

Leave a Comment