ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਦੋ ਪੈੱਗ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਦੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਬੱੜਕਾਂ ਨੀ
ਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਜਾਦੇ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾ ਨੀ...

Leave a Comment