ਮੇਰੀ ਹਰ #ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਏ,
ਮਰ ਵੀ ਨੀ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਏ...
ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ #ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਏ,
ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ #ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ,
ਮੇਰੇ #ਦਿਲ#ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਏ...

Leave a Comment