ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਇਹ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆ,
ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੋਜ਼ੂਦਗੀ ਫਜੂਲ ਨਾਂ ਸਮਝੀ ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਕਾਂ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆ !!

Leave a Comment