ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਲਗ ਜਾਵੇ,
ਤੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ,,
ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦੀ ਰਹੇਂ,,,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ,,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ,,
ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਵੀ  ਵਧ ਜਾਵੇ...

Leave a Comment