ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ
ਤੂੰ ੳ ਰੱਬਾ___ ਕਿ___
ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ___ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ__
ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਾਹਮਨੇ__ ਰੌਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ___

Leave a Comment