ਦਿਲ ਤੋੰ #Soft ਹਾਂ,
ਤੇ #Nature ਤੋਂ Strict ਹਾਂ...
:
:
ਤੂੰ ਕਰ Believe ਮੇਰੇ ਤੇ,
ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾਂ ;)

Leave a Comment