ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈ ਚੀਤਾ,
ਨਾ ਹੀ ਵੈਲੀ ਨਾ ਹੀ ਵੈਲ ਪੁਣਾ ਕੀਤਾ
ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪੀਤੀ...  ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ...

Leave a Comment