ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ #ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਆਂ
ਤੂੰ ਰਹੇ #ਸਲਾਮਤ ਪੁਲ ਵਾਂਗੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਆਂ
ਨਾਓ ਤੇਰਾ #ਦਿਲ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਹੀ ਧੋ ਹੋਵੇ
ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੋ ਹੋਵੇ... :/ :(

Leave a Comment