ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ❌ ਬਣਾਈ ਰੱਬਾ 🙏
ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ 😭
ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ 😄 ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਂੲੀ
ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਵੇ 😭

Leave a Comment