ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ #ਲੰਗਰ 'ਚ
ਪੂੜੀ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
🤔🙄

ਅਤੇ ਚੱਪਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਅੱਡ
😂😂😂

Leave a Comment